مشخصه واحد مقدار توضیخات
ابعاد خارجی Cm 74H*56W48D
ابعاد (مفید) داخلی Cm 39H*45W*45D
توان W 400
جریان A 2.3
حجم مفید Litr 80
حداکثر زمان داغ شدن Min 45
حداکثر نوسانات حرارتی C 0.2.......37
دمای مجاز آزمایشگاه حداکثر C 25-30
رانش(DRIFT) C 0.2
رطوبت مجاز آزمایشگاه حداکثر 75%
فراجست حرارتی (OVERSHOOT) C 0.2......37
فرکانس Hz 50
محدوده کار C 100.......35
ولتاژ V 220