اتو برقي مدل ID.80 را كه داراي حساسيت بسيار بالائي مي باشد مي توان جهت آزمايشات

مختلف ميكروبيولوژيكي كه نيازمند كنترل حرارت حساس مي باشند بكار برد. مقدار نوسان

حرارت در 37°  دراين دستگاه فقط  0.1°  مي باشد.