آب مقطرگيري اتومـاتيـك مــدل IK.2GL داراي كيفيت بـالائـي بـوده وازآن مـي تـــوان جهت

تهيه آب مقطربا  PH خنثي استفاده نمود.تمام قطعات به كاررفته درساختمان اين دستگاه ازجنس

استنلس استيل ضدزنگ نگيرمي باشد.

به همين دليل درهنگام كارودرمقابل گرما احتمال آزادنمـودن يون وبرهم خـوردن PH آب مقطر

وجــودندارد.